Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Violante.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki zamawiania produktów w sklepie internetowym Violante, zwanym dalej „Sklepem”, działającym pod adresem  https://violante.pl.  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Sklep prowadzony jest przez Jolantę Jachimczak, ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica, w ramach działalności nierejestrowanej (podstawa prawna: Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 3. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego, zwanego dalej „Klientem”.
 4. Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, zgodnie z poniższymi definicjami:
  a) Konsument – tj. osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu, który nie wiąże się z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  b) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Prawa autorskie do Sklepu, oraz zawartych w nim treści, w tym zdjęć, należą do Sprzedawcy. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Klienta oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w powyższym Regulaminie sklepu internetowego Violante.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, usuwania i poprawiania.
 10. Informacje odnośnie administrowania danymi osobowym zostały opisane w polityce prywatności.
 11. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

§2 Definicje

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Regulamin – niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego Violante.pl.
  b) Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://violante.pl. 
  c) Sprzedawca – Jolanta Jachimczak, ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica, prowadząca Sklep internetowy Violante.pl w ramach działalności nierejestrowanej.
  d) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. dokonująca zakupów w Sklepie.
  e) Strony – Sprzedawca i Klient.
  f) Umowa Sprzedaży – umowa zawierana lub zawarta na odległość pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu.
  g) Produkt – dostępny w Sklepie asortyment, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  h) Koszyk – element Sklepu, do którego Klient ma możliwość dodawania Produktów, które chce kupić. Produkty znajdujące się w Koszyku Klient może usunąć lub zmienić ilość zamawianych sztuk. Klient Sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z Koszyka na Zamówienie, za pomocą wypełnienia Formularza Zamówienia.
  i) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  j) Zamówienie – wyrażenie chęci kupna przez Klienta wybranych Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą Formularza Zamówień, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży między Stronami.
  k) Realizacja zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem  firmy zewnętrznej, na adres wskazany przez Klienta.
  l) Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  m) Dane osobowe – dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.
  n) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika  oraz kosztów tej usługi.
  o) Koszt dostawy – opłata za Dostawę Produktu do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w Sklepie.
  p) Płatności – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Produktu i Kosztów dostawy.
  r) Dowód zakupu – należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury (bez podatku VAT)  lub potwierdzenia dokonania Płatności.
  s) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  t) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
  u) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w której gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Login i hasło mają charakter poufny. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  w) Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na otrzymywaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail, zawierających informacje między innymi o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
  x) Karta Podarunkowa – indywidualny, jednorazowy bon kwotowy, który można wykorzysta w przeciągu 6 miesięcy od zakupy w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: https://violante.pl. 
  y) Rabat – przyznany Klientowi przez Sprzedawcę upust od ceny sprzedaży brutto Produktu w wysokości i na warunkach określonych w poszczególnych regulaminach Akcji Promocyjnej.

§3 Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej e-mail, przeglądarka internetowa z włączoną możliwością zapisu plików „cookies” oraz obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość ekranu – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu.
 3. Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (wartość VAT wynosi 0,00 zł – Sprzedawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113, ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 4. O łącznej wartości Zamówienia, na które składa się cena Produktów, koszty dostawy oraz inne koszty nie wymienione wyżej, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian. Strony związane są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 6. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wykonane własnoręcznie.
 8. W przypadkach, gdy Sprzedawca nie ma możliwości wysłania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Produktu zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Produkt oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu w szczególnych przypadkach, takich jak: podanie w trakcie rejestracji w Sklepie danych niezgodnych z prawdą, bądź też, kiedy dane są niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Ponadto w przypadku dopuszczenia się innego zachowania, które może zostać uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażające dobre obyczaje lub godzą dobre imię Sprzedawcy lub osób trzecich.
 10. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie po godzinie 16:00, rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 11. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Produkt należy dokonać wyboru jego rodzaju i ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie wybrać metodę wysyłki wybranych Produktów i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. W kolejnym kroku Klient obowiązany jest podać wszelkie dane i informacje niezbędne do finalizacji Zamówienia oraz wybrać metodę płatności i kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 12. Klient składając zamówienie będzie musiał wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 13. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” wiąże się ze złożeniem Zamówienia przez Klienta, akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi prawnie wiążącą Umowę Sprzedaży zawieraną pomiędzy Stronami. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Klient otrzymuje potwierdzenie, które zostaje wysłane automatycznie na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
 14. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 15. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena wybranego Produktu, opis wybranego Produktu wraz z jego charakterystyką i  elementami wchodzącymi w skład zestawu, a także termin i sposób Dostawy.
 16. W przypadku zamówień indywidualnych należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: kontakt@violante.pl w celu nawiązania współpracy.
 17. Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 18. Realizacja złożonego zamówienia następuję po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 19. Czas realizacji zamówienia na produkty z oferty stałej wynosi od 1 do 7 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku zamówień personalizowanych i tworzonych na specjalne zamówienie oraz kolekcji limitowanej – termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 20. Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.
 21. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 22. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu, oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 23.  Po skompletowaniu Zamówienie zostaje wysłane do Klienta. O wysyłaniu Zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 24. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części) po jego opłaceniu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Zwrot odpowiedniej należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

§4 Płatność i dostawa

 1. Klient może dokonać płatności poprzez:
  a)  przelew bankowy wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto Sklepu: 92 1240 1978 1111 0010 2934 3291, dane do przelewu: Jolanta Jachimczak, Ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
  b) system Dotpay.pl, za pośrednictwem którego prowadzone są rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem.
 2. Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost. Zamówione Produkty dostarczane są zgodnie z regulaminem dostawców wymienionych w niniejszym punkcie.
 4. Na terenie Polski czas dostawy to 1-3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki. Podane terminy nadejścia przesyłek są terminami deklarowanymi przez poszczególne firmy i są niezależne od Sklepu.
 5. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej. Koszt dostawy wynosi:
  a) Opłata za wysyłkę kurierem wynosi 16 zł;
  b) Opłata za przesyłkę paczkomatem InPost wynosi 10 zł.
 6. Klient przed odebraniem przesyłki obowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient może zwrócić Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o  swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną na adres kontakt@violante.pl). Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu.
 3. Klient jest obowiązany odesłać Produkt, w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Jolanta Jachimczak, Ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica.
 4. Koszt odesłania Produktu z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Klient. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu od Klienta, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której Produkt został wyprodukowany według specyfikacji Klienta (zamówienia tworzone na specjalne zamówienie, zamówienia personalizowane).
 10. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu nie przysługuje Klientowi, jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

§6  Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.  Przyjmuje się, że wada Produktu istniała w momencie sprzedaży, jeśli Konsument stwierdzi wadę przed upływem roku od wydania Produktu.
 3. W przypadku wady Produktu można dokonać reklamacji w ciągu 2 lat od daty dostawy.
 4. Aby dokonać zgłoszenia reklamacji, Klient musi poinformować Sprzedawcę o  swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia  reklamacji (na przykład pocztą elektroniczną na adres kontakt@violante.pl). Klient może skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu.
 5. Zaleca się opisanie przez Klienta wady produktu, w szczególności: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wad, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient obowiązany jest  podać także  danych kontaktowych składającego reklamację. Do opisu wady Klient może załączyć zdjęcia dokumentujące wadę.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć go na swój koszt do Sprzedawcy na adres ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Do przesyłki, oprócz reklamowanego Produktu, Klient obowiązany jest dołączyć wypełnione oświadczenie reklamacji oraz dowód zakupu.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za Produkt wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.
 11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu  niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 12.  W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy
 14. Klient może także dochodzić swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.

§7 Bon podarunkowy

 1. Bon podarunkowy ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 2. Bon podarunkowy można wykorzystać na stronie sklepu https://violante.pl/ lub poprzez złożenie zamówienia drogą mailową kontakt@violante.pl .
 3. Bon podarunkowy jest jednorazowy.
 4. Bon podarunkowy można wykorzystać na wszystkie produkty, także produkty przecenione. Bon podarunkowy nie obniża kosztów wysyłki.
 5. Bon podarunkowy generowany jest indywidualnie, przypisany do osoby lub promocji i nie może być przedmiotem handlu.
 6. Bon podarunkowy może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu podarunkowego, to cała wartość Bonu zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Bonu podarunkowego, to wartość Bonu jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 7. Kod Bonu podarunkowego należy wprowadzić w Koszyku w polu „Kod kuponu”i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon”. Wartość Bonu zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.
 8. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego Bonu podarunkowego na jedno zamówienie.
 9. Bonu podarunkowego nie można wymieniać na środki pieniężne.
 10. Wykorzystując Bon podarunkowy w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

§8 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.
 4. Klient poprzez złożenie Zamówienia  wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w powyższym Regulaminie sklepu internetowego Violante.pl, w szczególności w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu, doręczenia Klientowi Produktu, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Produktu, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep, przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, usuwania i poprawiania.
 8. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem za pomocą Newslettera. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, kontaktując się ze Sklepem lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w każdej takiej wiadomości.
 9. Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi lub Produktu zamówionego przez Klienta, oraz wysyłki Newslettera są następujące podmioty:
  a) Firma Apaczka.pl, którą zarządza spółka R2G Polska Sp. z o.o.;
  b) Banki, SKOK-i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych;
  c) Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych;
  d) Dostawca hostingu, tj. zenbox sp. z o.o.;
  e) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
 10. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 11. Sklep wykorzystuje pliki „Cookiem”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „Cookiem” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§9 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu, tj z dniem 24.01.2020 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu I w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług z 7 dniowym uprzedzeniem Klientów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania i komercyjnego wykorzystywania informacji zawartych na stronie Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Klient przesyłając Sprzedawcy zdjęcia zawierające Produkty kupione lub otrzymane od Sklepu lub ukazujące efekty działania Produktów kupionych lub otrzymanych od Sklep, oświadcza iż ma do nich prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację tych materiałów na stronie Sklepu oraz na profilach Sklepu w mediach społecznościowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.