Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowej

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich można realizować Kartę Podarunkową.
 2. Organizatorem jest Jolanta Jachimczak, ul. Serbska 16, 58-100 Świdnica, prowadząca Sklep internetowy Violante.pl w ramach działalności nierejestrowanej.
 3. Kartę Podarunkową można kupić w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://violante.pl.  (dalej również: „Sklep”).
 4.  Karta Podarunkowa ważna jest 6 miesięcy od daty zakupu.
 5. Kartę Podarunkową można wykorzystać na stronie sklepu https://violante.pl/ lub poprzez złożenie zamówienia drogą mailową kontakt@violante.pl .
 6. Karta Podarunkowa jest jednorazowy.
 7. Kartę Podarunkową można wykorzystać na wszystkie produkty, także produkty przecenione. Karta Podarunkowa nie obniża kosztów wysyłki.
 8. Karta Podarunkowa generowana jest indywidualnie, przypisana do osoby lub promocji i nie może być przedmiotem handlu.
 9. Karta Podarunkowa może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, to cała wartość Karty zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, to wartość Karty jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 10. Kod Karty Podarunkowej należy wprowadzić w Koszyku w polu „Kod kuponu”i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon”. Wartość Karty zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.
 11. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednej Karty Podarunkowej na jedno zamówienie.
 12. Karty Podarunkowej nie można wymieniać na środki pieniężne.
 13. Wykorzystując Kartę Podarunkową w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz regulaminu sklepu znajdującego się  na stronie https://violante.pl/regulamin/ oraz zaakceptował jego postanowienia.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Karty Podarunkowej można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@violante.pl 
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  b)przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu znajdującego się na stronie https://violante.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.